Tag comment

Tìm kiếm bài viết trong Tag comment

- vừa được xem lúc

Bạn đã sử dụng hết tính năng của Comment trong Ruby?

Chúng ta đã quá quen khi sử dụng comment trong code ruby và mục đích của nó thường dùng để ghi chú hoặc giải thích thêm về mục đích của đoạn code và comment sẽ không được thông dịch. Vậy comment có thể làm được những gì khác ngoài việc chỉ đơn giản là đoạn chú thích thôi.

0 0 3