Tag Design

Tìm kiếm bài viết trong Tag Design

- vừa được xem lúc

5 Essential Skills Every Graphic Designer Must Possess

Graphic design is a dynamic field that has transformed from an artistic endeavor to a crucial aspect of modern communication. The role of graphic designers has evolved to become pivotal in shaping how

0 0 13

- vừa được xem lúc

Creating Harmonious Typeface Pairings by Combining Fonts

Typography, often considered the silent conductor of visual communication, transforms words into captivating visual experiences. Among its myriad subtleties, combining fonts stands as a true art form,

0 0 8

- vừa được xem lúc

What is Graphic Designing and Why it Matters?

In our visually-driven world, we are constantly bombarded with images, logos, and creative designs. Have you ever wondered about the people behind these captivating visuals? Welcome to the world of gr

0 0 12

- vừa được xem lúc

Tips for Capturing Beautiful and Dramatic Images with Silhouettes

Silhouette photography is a fascinating genre that transforms ordinary scenes into breathtaking works of art. The allure lies in the subtle play of light and shadows, allowing photographers to craft v

0 0 8

- vừa được xem lúc

Understanding the Structure of Letterforms in Typography

A key component of visual communication is typography, the art of organizing letters. Understanding the architecture of letterforms is crucial for producing visually powerful designs.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Silhouettes in Traditional and Contemporary Art: The Art of Paper Cutting

Paper cutting has a long and intriguing history that spans civilizations and enthralls creative minds all around the world. The fascination of silhouettes is one aspect, nevertheless, that hasn't lost

0 0 12

- vừa được xem lúc

Your design project will soar to new heights with the introduction of the ideal typeface!

Are you sick and tired of settling for common fonts that can't capture the actual spirit of your creative project? Don't look elsewhere! To realize the full potential of your creative concept, select

0 0 11

- vừa được xem lúc

(1) Triển khai hệ thống comments trong ứng dụng Mongodb | index mongodb | b - tree | birary - tree

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 16

- vừa được xem lúc

TÂM LÝ HỌC MÀU SẮC

1.TÂM LÝ HỌC MÀU SẮC LÀ GÌ.

0 0 24

- vừa được xem lúc

How To Design Circle Progress Bar Without Plug-in In Figma

How To Design Circle Progress Bar Without Plug-in In Figma. . In this video, we will design circle progress bar in Figma. Make sure to SUBSCRIBE for more AWESOME video just like this one .

0 0 27

- vừa được xem lúc

QUY TẮC ĐẶT TÊN FILE MÀ MỘT NEW CODER CẦN BIẾT [ẢNH・ ID・ TÊN CLASS]

Link nguồn : http://html-coding.co.jp/knowhow/tips/naming-rule/. Một new coder rất hay lúng túng trong việc đặt tên file, id hay tên class.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Awesome User Avatars Made Easy

Easily give your app users an awesome avatar image. Use the DiceBear tool to randomly generate svg graphics, like user initials, abstract patterns, and pixel art that will save many hours of design an

0 0 25

- vừa được xem lúc

Why do computers use RGB for colors, and not RBY?

Computer screens use red, green, and blue RGB as pixel colors, but why? They told us in kindergarten that RBY were the primary colors..

0 0 25

- vừa được xem lúc

13 ví dụ về Empty (Blank) State mà bạn có thể sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng trong quá trình Onboarding

Đã có bao giờ bạn đăng ký tài khoản của một sản phẩm mới và sau khi đăng nhập vào, bạn cảm thấy thật bối rối do không biết phải làm gì tiếp theo vì trước mắt bạn là một màn hình trắng toác, hoàn toàn

0 0 55

- vừa được xem lúc

Từng bước để chuẩn hóa dữ liệu Database

Chả là dự án đang phát triển một feature lớn, phải thiết kế thêm nhiều bảng, anh em dự án cứ bảo "Khách Hàng chẳng tuân thủ chuẩn hóa DB gì cả", mình mặc dù cũng có nhớ thời ĐH học rồi, cơ mà để chắc

0 1 33

- vừa được xem lúc

Những kiến thức hay về Gradient: Gradient đẹp nhất chỉ được tìm thấy ở ngoài thiên nhiên!

. Quen thuộc từ lâu với rất nhiều người, nền Gradient chỉ là những bức nền với 2 hay nhiều dải màu sắc được hòa trộn với nhau. Đơn giản là vậy, nhưng càng ngày Gradient càng phổ biến hơn trong thiết kế Website ngày nay.

0 0 291