Tag Backend

Tìm kiếm bài viết trong Tag Backend

- vừa được xem lúc

Polymorphic Pattern Mongodb: Giải pháp thiết kế PRODUCT thách thức Save giới hạn trong Application

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 1

- vừa được xem lúc

Làm thế nào design bảo mật WEB API cho hệ thống của bạn? | Systems Architecture | 23

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 3

- vừa được xem lúc

Api-gateway vs load balancing cách tối ưu hệ thống eCommerce | Systems Architecture | #22

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 3

- vừa được xem lúc

55. Lớp bạn (Friend class)

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

54. Hàm bạn (Friend function)

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Lofi Chill] Tìm việc khó, làm sao để khắc phục?

---. XEM LỘ TRÌNH HỌC: https://fullstack.edu.vn/learning-paths.

0 0 3

- vừa được xem lúc

53. Tính trừu tượng

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

52. Tính đa hình (Phương thức ảo)

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

51. Tính đa hình (Nạp chồng và ghi đè)

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

50. Thuộc tính truy cập và kiểu kế thừa

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

49. Tính kế thừa

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

48. Con trỏ và object

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

47. Tính đóng gói

---. XEM LỘ TRÌNH HỌC: https://fullstack.edu.vn/learning-paths.

0 0 1

46. Class và object

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 0

- vừa được xem lúc

Load Balancers giải thích 5 thuật toán bằng hình ảnh và cùng nhau vào dự án lớn | architecture notes

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 3

- vừa được xem lúc

45. Làm việc với file nhị phân

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

44. Các chế độ làm việc với file

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 5

- vừa được xem lúc

43. Làm việc với file text

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 5

- vừa được xem lúc

42. Bài tập chương 08

Link bài tập: https://github.com/buiduclong0511/cpp-exercise/blob/main/10.%20B%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20ch%C6%B0%C6%A1ng%2008.md.

0 0 5

- vừa được xem lúc

41. Nạp chồng toán tử

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

40. Con trỏ và struct

Đăng ký khóa học C++ MIỄN PHÍ tại: https://fullstack.edu.vn/courses/lap-trinh-c-co-ban-toi-nang-cao. .

0 0 2