Tag good tester

Tìm kiếm bài viết trong Tag good tester

Audio Testing - from ZERO to HERO

1. Khi nào cần thực hiện audio testing. . .

0 0 0

Điều gì sẽ xảy ra nếu khách hàng không thể tái tạo lỗi của bạn?

Kiểm tra và đảm bảo chất lượng phần mềm là một thủ tục phức tạp đòi hỏi sự tận tâm, chuyên môn kỹ thuật, con mắt nhìn chi tiết và hàng giờ làm việc. Người thử nghiệm là những người đi sâu vào sản phẩm của bạn và có tác động lớn đến kết quả cuối cùng của dự án.

0 0 0