Tag Hibernate

Tìm kiếm bài viết trong Tag Hibernate

- vừa được xem lúc

Sử dụng Hibernate với Kotlin dựa trên Spring Boot

Trong bài viết sẽ mô phỏng các bước để sử dụng hibernate với Kotlin. Hibernate là một framework phụ vụ object-relational-mapping(ORM) trên JVM sử dụng để lưu trữ liên tục các Plain Old Java Object (POJOs) trong quan hệ cơ sở dữ liệu.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Cách tốt nhất để ánh xa mối quan hệ @OneToMany với JPA và Hibernate

1. Giới thiệu.

0 0 26