Tag Oh My Zsh

Tìm kiếm bài viết trong Tag Oh My Zsh

- vừa được xem lúc

Cách cài đặt zsh và zsh-autosuggestions trên Ubuntu

Giới thiệu chung. Sau khoảng thời gian làm việc trên Ubuntu, có quá nhiều lệnh bạn phải nhớ, hoặc đôi khi bạn phải thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần, giá như terminal ngoài auto-complete mà có thể suggest được lệnh cho chúng ta thì tốt biết mấy.

0 0 34