Tag ôn tập phỏng vấn Tester

Tìm kiếm bài viết trong Tag ôn tập phỏng vấn Tester

- vừa được xem lúc

Một số câu hỏi tình huống khi đi phỏng vấn Tester

1. Expected(kết quả mong đợi) trong testcases dựa vào đâu. . Dựa vào SRS: Software Requirement specification Document(tài liệu đặc tả).

0 0 812