Tag SDLC

Tìm kiếm bài viết trong Tag SDLC

- vừa được xem lúc

Vòng đời và quy trình phát triển phần mềm (Phần 1)

I. Giới thiệu chung. 1. Giới thiệu .

0 0 25

- vừa được xem lúc

002: Traditional SDLC với Spiral model

Bài viết nằm trong series Software development life cycle (SDLC) từ truyền thống đến hiện đại. Để bớt đau hơn, năm 1986, Barry Boehm phát minh ra Spiral model dựa trên yếu tố phát triển mang tính lặp

0 0 23

- vừa được xem lúc

001: Traditional SDLC với Waterfall model

Bài viết nằm trong series Software development life cycle (SDLC) từ truyền thống đến hiện đại. SDLC là quy trình phát triển phần mềm đảm bảo cân bằng được 3 yếu tố:.

0 0 45

- vừa được xem lúc

Các mô hình phát triển phần mềm

1. Định nghĩa. Mô hình phát triển phần mềm hay quy trình phát triển phần mềm xác định các pha/ giai đoạn trong xây dựng phần mềm. Có nhiều loại mô hình phát triển phần mềm khác nhau ví dụ như:.

0 0 94