Tag waterfall

Tìm kiếm bài viết trong Tag waterfall

- vừa được xem lúc

001: Traditional SDLC với Waterfall model

Bài viết nằm trong series Software development life cycle (SDLC) từ truyền thống đến hiện đại. SDLC là quy trình phát triển phần mềm đảm bảo cân bằng được 3 yếu tố:.

0 0 33

- vừa được xem lúc

Các mô hình phát triển phần mềm

1. Định nghĩa. Mô hình phát triển phần mềm hay quy trình phát triển phần mềm xác định các pha/ giai đoạn trong xây dựng phần mềm. Có nhiều loại mô hình phát triển phần mềm khác nhau ví dụ như:.

0 0 69