Tag ansible

Tìm kiếm bài viết trong Tag ansible

- vừa được xem lúc

Ansible: Cài đặt và cấu hình

Cài đặt Ansible là công cụ quản lý cấu hình. Đặc điểm của Ansible.

0 0 21

- vừa được xem lúc

(Phần 1) Tìm hiểu về Ansible.

(update: 2022). Ansible là gì:.

0 0 44

- vừa được xem lúc

Chuyện ansible trên window host

Lại là mình và một bài viết ít hàm lượng kĩ thuật đây . Chuyện là mình được giao cho việc thiết kế một cái playbook để install phần mềm con vịt trên một window server.

0 0 20

- vừa được xem lúc

[Ansible] Một số Ansible module mà bạn nên biết

. Ansible là một công cụ "Configuration Management", tức là một công cụ hỗ trợ, cấu hình, cài đặt hệ thống một cách tự động. Các công cụ này giúp thực hiện triển khai hệ thống thuận lợi, hạn chế những công việc lặp đi lặp lại tiết kiệm thời gian, và có thể triển khai cho những hệ thống tương tự.

0 0 80