Tag modules

Tìm kiếm bài viết trong Tag modules

- vừa được xem lúc

[Ansible] Một số Ansible module mà bạn nên biết

. Ansible là một công cụ "Configuration Management", tức là một công cụ hỗ trợ, cấu hình, cài đặt hệ thống một cách tự động. Các công cụ này giúp thực hiện triển khai hệ thống thuận lợi, hạn chế những công việc lặp đi lặp lại tiết kiệm thời gian, và có thể triển khai cho những hệ thống tương tự.

0 0 60