Tag Background job

Tìm kiếm bài viết trong Tag Background job

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu Active Job trong ruby on rails

NỘI DUNG. 1. Activejob là gì . .

0 0 131

- vừa được xem lúc

Xây dựng hệ thống gửi thông báo đến ngàn người dùng

I. Hê lô my friends.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Active Job - Xử lý Background Job trong Rails

1. Đặt vấn đề.

0 0 108