Tag batch processing và stream processing

Tìm kiếm bài viết trong Tag batch processing và stream processing

- vừa được xem lúc

APACHE BEAM - Tóm tắt về Apache Beam

APACHE BEAM LÀ GÌ. . Là open-source. Là một mô hình lập trình thống nhất để xác định và thực thi các luồng xử lý dữ liệu (data processing pipelines).

0 0 3

- vừa được xem lúc

Batch Processing và Stream Processing: Khám phá hai phương pháp xử lý dữ liệu chủ lực

Trong thế giới ngày càng phụ thuộc vào dữ liệu như hiện nay, hai phương pháp xử lý dữ liệu chủ lực là Batch Processing và Stream Processing đang chứng tỏ mức độ quan trọng và tác động mạnh mẽ của mình

0 0 18