Tag combine

Tìm kiếm bài viết trong Tag combine

- vừa được xem lúc

Đơn giản hoá mô hình MVVM + SwiftUI

1. Tổng quan.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Quản lý self và cancellable trong Combine.

. . Công việc quản lý bộ nhớ memory management thường trở nên phức tạp khi chúng ta thực hiện các tác vụ bất đồng bộ asynchronous vì chúng ta thường phải lưu giữ một số object nằm ngoài scope mà object được define trong khi vẫn phải đảm bảo được việc giải phóng object đó được thực hiện đúng quy trìn

0 0 21