Tag iOS Development

Tìm kiếm bài viết trong Tag iOS Development

- vừa được xem lúc

Các thư viện hay ho nên dùng trong các dự án iOS - Swift (Curtis Tu)

Mở đầu. Có một câu tục ngữ: "Bạn không cần phải phát minh lại bánh xe".

0 0 5

- vừa được xem lúc

Things to Consider When Hiring an iOS Apps Development Company

When you are planning to hire an iPhone apps development company to help you create an app for your business, you should be sure to consider the following things. Third, you should be sure to choose a

0 0 14

- vừa được xem lúc

TheAwesomeApp: Develop multi module iOS app with ease

Quản lý các ứng dụng lớn cùng với một nhóm lớn là rất khó. Thời gian biên dịch, hợp nhất, xử lý conflicts, thời gian merge, và rất nhiều vấn đề gây rắc rối và tốn thời gian.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Callbacks trong ứng dụng iOS, Phần 3: Promise, Event, and Stream (Functional Reactive Programming)

Introduction. Đây là bài viết cuối cùng trong chuỗi bài viết về kĩ thuật callbacks trong ứng dụng iOS, so sánh và đánh giá giữa chúng.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Callbacks trong ứng dụng iOS, Phần 2: Closure, Target-Action, and Responder chain

Introduction. Bài viết này nằm trong chuỗi bài viết về kĩ thuật Callbacks trong Cocoa, so sánh và chuẩn hoá chúng.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Callbacks trong ứng dụng iOS, Phần 1: Delegate, NotificationCenter, and KVO

Introduction. Đây là bài viết đầu tiên trong chuỗi bài viết về kĩ thuật callbacks trong Cocoa, so sánh và chuẩn hoá chúng.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Chương 7 Áp dụng các mẫu thiết kế bằng Swift

Chương 7 Áp dụng mẫu thiết kế hướng đối tượng trong swift (Chú ý Chương này rất dài). Trong xuất bản lần đầu của Gang of Four’s Design Patterns: Elements of Reusable Object- Oriented Software tháng 10

0 0 19

- vừa được xem lúc

Keypaths trong Swift

Thuật ngữ. keypath: Read-only access tới các thuộc tính.

0 0 18