Tag deploy using kubernetes

Tìm kiếm bài viết trong Tag deploy using kubernetes

- vừa được xem lúc

Build, Deploy Express Nodejs App với Docker Image, Kubernetes và Gitlab Registry

I, Đôi chút về Kubernetes. Kubernetes: là dịch vụ điều phối container.

0 0 33