Tag Graph Convolution Network

Tìm kiếm bài viết trong Tag Graph Convolution Network

- vừa được xem lúc

Hướng tiếp cận Graph convolution network cho bài toán rút trích thông tin từ hóa đơn

Giới thiệu. The Mobile capture receipts Optical Character Recognition (MC-OCR) là cuộc thi về ảnh receipt (hóa đơn) có 2 task và team mình đã tham gia task thứ 2 là trích xuất các thông tin cơ bản bao

0 0 176

- vừa được xem lúc

[Deep Learning] Key Information Extraction from document using Graph Convolution Network - Bài toán trích rút thông tin từ hóa đơn với Graph Convolution Network

Các nội dung sẽ được đề cập trong bài blog lần này. . Tổng quan về GNN, GCN. Bài toán Key Information Extraction, trích rút thông tin trong văn bản từ ảnh.

0 0 27

- vừa được xem lúc

[Deep Learning] Graph Neural Network - A literature review and applications

Nghiêm cấm Topdev và TechTalk reup dưới mọi hình thức. . Graph representation learning and application. 1 số bài toán điển hình của Graph Neural Network trong thực tế.

0 0 14