Tag Protocol Oriented Programming

Tìm kiếm bài viết trong Tag Protocol Oriented Programming

- vừa được xem lúc

Chương 7 Áp dụng các mẫu thiết kế bằng Swift

Chương 7 Áp dụng mẫu thiết kế hướng đối tượng trong swift (Chú ý Chương này rất dài). Trong xuất bản lần đầu của Gang of Four’s Design Patterns: Elements of Reusable Object- Oriented Software tháng 10

0 0 24

- vừa được xem lúc

Chương 6 Protocol oriented programming.

Cuốn sách này là về lập trình hướng protocol. Khi Apple thông báo swift 2 ở WWDC 2015.

0 0 33

- vừa được xem lúc

Chương 4 Generics

Chapter 4 Generic. Tôi đã nhận rất nhiều những phản hồi về lập trình hướng protocol sau khi bản đầu tiên được xuất bản.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Chương 2 Lựa chọn kiểu dữ liệu của chúng ta

Cách truyền thống, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, chúng ta tạo những lớp (đây là kiểu tham chiếu (reference type)) như là bản thiết kế cho những đối tượng của chúng ta. Trong swift, không giống như những ngôn ngữ hướng đối tượng khác.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Chương 1 Bắt đầu với Protocol (Phần 2)

Dùng Protocol như một kiểu dữ liệu. protocol Person {. var firstName: String {get set}. var lastName: String {get set}.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Chương 1 Bắt đầu với Protocol (Phần 1)

Chương 1. Khi Apple giới thiệu Swift 2 ở (WWDC) hội nghị lập trình viên.

0 0 18