Tag optimized

Tìm kiếm bài viết trong Tag optimized

- vừa được xem lúc

012: PostgreSQL Vacuum là gì?

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. . . Bloating: UPDATE/INSERT/DELETE nhiều dẫn tới dư thừa số lượng lớn các dead tuple (old record version).

0 0 1

- vừa được xem lúc

011: PostgreSQL multi-version concurrency control

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. Vậy có cách nào không cần lock mà vẫn concurrent read/write không.

0 0 6

- vừa được xem lúc

004: Hiểu về Index để tăng performance với PostgreSQL P3

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. . 1) What. Trước khi đi vào chi tiết, cùng xem lại nhiệm vụ, tính chất của hash function:.

0 0 6

- vừa được xem lúc

003: Hiểu về Index để tăng performance với PostgreSQL P2

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. . . B-Tree index.

0 0 57

- vừa được xem lúc

002: Hiểu về Index để tăng performance với PostgreSQL P1

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. Từ bài này sẽ liên quan nhiều đến practice nên các bạn chuẩn bị env và data trước.

0 0 57

- vừa được xem lúc

001: Sơ lược về Linux kernel

Bài viết nằm trong series Linux kernel: Hiểu về Operating System để tối ưu Software. Bản chất, Linux kernel cũng là software.

0 0 1