Tag TypeScript

Tìm kiếm bài viết trong Tag TypeScript

- vừa được xem lúc

Dùng IF ELSE hay SWITCH thế này cho tôi hỏi các bạn LẬP TRÌNH VIÊN, cách CODE của tôi có sai không?

Video được đăng tại channel Tips Javascript

0 0 11

- vừa được xem lúc

Tạo REST API trên Nodejs với Express và Prisma sử dụng Typescript

Lời mở đầu. Thế giới của lập trình viên web đang hết sức quen thuộc với những "containerized application", hay nói cách khác bây giờ đang là thời đại của microservice, và vì thế mỗi service chúng ta c

0 0 11

- vừa được xem lúc

Interface & Funtion trong Typescript (p1)

Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu về interface & function trong Typescript. . NodeJS: https://nodejs.org/en/.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Nestjs - Mèo đỏ BackEnd

. . Nestjs - Framework thần thánh đối đầu với ExpressJs:.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Modules Trong TypeScript

Kể từ ES6, JavaScript bắt đầu hỗ trợ các modules như một phần của ngôn ngữ. TypeScript chia sẻ các khái niệm module giống với JavaScript.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Dependency Injection trong Typescript

Bài viết được dịch từ nguồn. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Sử dụng Abstract Classes trong TypeScript

Một abstract class(lớp trừu tượng) là một lớp cơ sở, thường được sử dụng để định nghĩa các hành vi chung cho các lớp dẫn xuất(lớp kế thừa). Không giống như lớp bình thường, một lớp abstract không thể

0 0 5

- vừa được xem lúc

Sử dụng Generics trong TypeScript

Giới thiệu về Generics trong TypeScript. Sử dụng generics trong TypeScript cho phép bạn viết các hàm, class, interfaces có thể tái sử dụng và tổng quát hóa.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Sử dụng Inheritance (kế thừa) trong TypeScript

Một class có thể tái sử dụng các thuộc tính và phương thức của class khác. Cái này gọi là sự inheritance (kế thừa) trong TypeScript.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Sử dụng Static Methods và Properties trong TypeScript

Static properties (thuộc tính tĩnh). Một thuộc tính tĩnh được truy cập bởi trực tiếp từ tên class mà không phải khởi tạo đối tượng từ class đó.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Sử dụng Getters và Setters trong TypeScript

Ví dụ bên dưới là một class Person có 3 thuộc tính: age, firstName, và lastName:. class Person {. public age: number;. public firstName: string;.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Sử dụng class trong TypeScript

Trong JavaScript thì không có khái niệm class như các ngôn ngữ Java, C#. Nhưng trong phiên bản ES5 bạn có thể sử dụng một hàm khởi tạo và kế thừa nguyên mẫu để tạo một class.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Sử dụng Access Modifiers trong TypeScript

Access modifiers có nhiệm vụ thay đổi quyền truy cập các thuộc tính và phương thức trong class. TypeScript cung cấp 3 mức truy cập là:. . private.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Sử dụng Interface trong TypeScript

Giới thiệu interfaces trong TypeScript. Interfaces trong TypeScript định nghĩa một tiêu chuẩn trong code của bạn.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Sử dụng default parameters trong TypeScript

Giới thiệu về default parameters. JavaScript hỗ trợ các default parameters kể từ ES2015 (hoặc ES6) với cú pháp sau:.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Sử dụng Rest Parameters trong TypeScript

Một rest parameter(các tham số còn lại) cho phép một hàm chấp nhận không hoặc nhiều đối số của kiểu được chỉ định. Trong TypeScript các rest parameter tuân theo các quy tắc sau:.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Sử dụng Functions trong TypeScript

Giống như JavaScript, bạn sử dụng từ khóa function để khai báo một function trong TypeScript:. function name(parameter: type, parameter:type,.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Sử dụng Function Overloadings trong TypeScript

Ví dụ chúng ta có 2 hàm sau:. function addNumbers(a: number, b: number): number {. return a + b;. }.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Sử dụng Type Assertions trong TypeScript

Type Assertions trong TypeScript. Khi sử dụng Type Assertions, trình biên dịch sẽ coi một giá trị là một kiểu được chỉ định cụ thể.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Sử dụng kiểu Void, Any TypeScript

TypeScript void type. Kiểu void trong TypeScript được sử dụng để trả về loại của hàm, mà trong đó hàm không trả về bất kỳ giá trị nào, Ví dụ: .

0 0 4

- vừa được xem lúc

TypeScript là gì?

Giới thiệu về TypeScript. TypeScript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, được xây dựng dựa trên JavaScript.

0 0 3