Tag TypeScript

Tìm kiếm bài viết trong Tag TypeScript

- vừa được xem lúc

Sử dụng kiểu Void, Any TypeScript

TypeScript void type. Kiểu void trong TypeScript được sử dụng để trả về loại của hàm, mà trong đó hàm không trả về bất kỳ giá trị nào, Ví dụ: .

0 0 1

TypeScript là gì?

Giới thiệu về TypeScript. TypeScript là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở, được xây dựng dựa trên JavaScript.

0 0 0

Cài đặt TypeScript

Trong bài viết này bạn sẽ học cách cài đặt môi trường để sử dụng TypeScript nhé. . Node.js : Node.

0 0 0

- vừa được xem lúc

Hiển thị “Hello, World!” trong TypeScript

Code TypeScript hiển thị 'Hello World' trong node.js. . Đầu tiên hãy tạo một folder để lưu code, ví dụ folder là : helloworld .

0 0 16

- vừa được xem lúc

Tại sao sử dụng TypeScript ?

Tại sao sử dụng TypeScript . .

0 0 15

- vừa được xem lúc

Sử dụng Type Annotations trong TypeScript

Type Annotation là gì. TypeScript sử dụng cú pháp : type sau một định danh để làm type annotations, và type có thể là bất kỳ loại dữ liệu hợp lệ nào.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Cấu hình tsconfig.json trong TypeScript

Bài viết này mình sẽ chia sẻ một số config cơ bản dùng trong file tsconfig.json, các bạn hãy xem các ví dụ bên dưới để hiểu hơn nhé.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Sử dụng kiểu Number, String, Boolean trong TypeScript

TypeScript Number. Tất cả các số trong TypeScript đều là giá trị floating-point(dấu phẩy động) hoặc số nguyên lớn.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Sử dụng kiểu Array, Tuple, Enum trong TypeScript

TypeScript Array. Một mảng trong TypeScript là một danh sách dữ liệu có thứ tự. Để khai báo một mảng bạn sử dụng cú pháp sau:. let arrayName: type[];.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Sử dụng class trong Javascript

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách định nghĩa và sử dụng class trong ES6, Ví dụ:. class Person {. constructor(name) {. this.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Sử dụng inheritance(kế thừa) trong Javascript

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng inheritance trong ES6, trong ES6 nó sử dụng các từ khóa extends và super để biểu diễn sự kế thừa. class Animal {.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Sử dụng Arrow Functions trong javascript

Hi mọi người,. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng arrow function trong ES6 nhé.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Sử dụng rest parameters trong javascript

Giới thiệu về rest parameters. ES6 cung cấp một loại tham số mới gọi là rest parameters, cái có tiền tố là 3 dấu chấm (.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Sử dụng Destructuring trong ES6

Hi mọi người. ES6 cung cấp một tính năng mới gọi là destructuring assignment, nó có nhiệm vụ tái cấu trúc lại các thuộc tính của một object hoặc một mảng.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Sử dụng toán tử Spread trong Javascript

Hi mọi người,. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng toán tử spread nhé. const odd = [1,3,5];. const combined = [2,4,6, .

0 0 2

- vừa được xem lúc

Sử dụng vòng lặp for…of trong Javascript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng vòng lặp for...of trong es6 nhé. for (variable of iterable) {.

0 0 1

- vừa được xem lúc

5. Sử dụng Template literal

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng template literal trong Javascript, cái cho phép bạn làm việc với strings dễ dàng hơn. Để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn trong strings, ES6 cung cấp

0 0 2

- vừa được xem lúc

4.Khai báo constants trong ES6

Giới thiệu về từ khóa const trong JavaScript. ES6 cung cấp một cách để khai báo một constant bằng việc sử dụng kerword const.

0 0 1

- vừa được xem lúc

3.Sự khác nhau giữa var và let

1: Variable scopes(Phạm vi sử dụng của các biến). Các biến var sẽ thuộc phạm vi toàn cục(global scope) khi bạn định nghĩa chúng bên ngoài function.

0 0 4

- vừa được xem lúc

2.Khai báo và sử dụng biến let trong Javascript

Giới thiệu về ES6. ECMAScript 2015 hoặc ES2015 là một bản nâng cấp của ngôn ngữ Javascript, nó là một chuẩn code mới giúp code của chúng ta có thể tương thích trên tất cả các trình duyệt.

0 0 1

- vừa được xem lúc

1.Cài đặt sublime text và packages

Hello mọi người. Trước khi đi vào tìm hiểu và học các kiến thức về typescript thì mình sẽ cài một Editor để soạn thảo code. . Step1: Download và cài đặt.

0 0 2