Tag reference type

Tìm kiếm bài viết trong Tag reference type

- vừa được xem lúc

Exceptions và xử lý Exception trong C#

1. Mô tả.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Các loại tham chiếu Nullable trong C# (Phần 1)

1. Giới thiệu. C# 8.0 giới thiệu kiểu tham chiếu nullable và kiểu tham chiếu non-nullable cho phép bạn đưa ra các lựa chọn quan trọng về thuộc tính cho các biến kiểu tham chiếu:.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Chương 2 Lựa chọn kiểu dữ liệu của chúng ta

Cách truyền thống, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, chúng ta tạo những lớp (đây là kiểu tham chiếu (reference type)) như là bản thiết kế cho những đối tượng của chúng ta. Trong swift, không giống như những ngôn ngữ hướng đối tượng khác.

0 0 5