Tag C#

Tìm kiếm bài viết trong Tag C#

- vừa được xem lúc

[C#]Tối ưu code với kiểu truyền tham chiếu "ref" và "out" (Phần 2)

Phần 1 đã chỉ ra cách “ref” và ”out” hoạt động và chỉ ra phần tối ưu, vậy cách hoạt động thế nào…. . IV. Cách sử dụng “ref” và “out”.

0 0 2

- vừa được xem lúc

C#: Tối ưu code với kiểu truyền tham chiếu "ref" và "out" (Phần 1)

I. Bài toán đặt ra.

0 0 5

- vừa được xem lúc

03. (UnitTest) - Viết testcase cơ bản với NUnit trong - (Phần 2)

Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu cơ bản về một số thuộc tính trong NUnit và viết được một Testcase đầu tiên. Viết những TestCase còn lại của method IsValidLogFileName.

0 0 9

- vừa được xem lúc

01. Giới thiệu về Unit Test trong .NET

Giới thiệu về Unit Test trong .NET.

0 0 9

- vừa được xem lúc

[Non-alloc C#] #1 Struct với Class khác nhau thế nào? Optimize code với Value type và Span trong C#

Xin chào mọi người, mình là Summer, mình hiện đang là C# và Unity developer dưới 20 năm kinh nghiệm Gần đây có thời gian nên mình sẽ viết 1 series về tối ưu bộ nhớ trong C# . Bài đầu tiên sẽ trả lời c

0 0 4

- vừa được xem lúc

Repository Pattern và Unit of Work trong .NET

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Repository Pattern, Generic Repository Patterns và Unit of Work. .

0 0 5

- vừa được xem lúc

Cách chạy các tác vụ đồng thời bằng Thread và Task trong C#.

Trong C#, bạn có thể chạy nhiều tác vụ đồng thời bằng cách sử dụng các tiến trình (threads) hoặc các tác vụ (tasks). Dưới đây là hai cách tiêu biểu để thực hiện điều này:.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Từ khóa stackalloc trong C#

Trong ngôn ngữ lập trình C#, stackalloc là một từ khóa được sử dụng để cấp phát một mảng dữ liệu trên ngăn xếp (stack) thay vì trên heap. Ngăn xếp là một khu vực nhớ tạm thời trong bộ nhớ được sử dụng

0 0 3

- vừa được xem lúc

Span<T> trong C#

Span<T> là một phần của System.Memory namespace trong C# và được giới thiệu từ C# 7.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Hardware Intrinsics trong .NET Core

Hardware Intrinsics là một tính năng mạnh mẽ trong .NET Core (và .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Tuple trong C#

Trong C#, tuple là một cấu trúc dữ liệu cho phép bạn lưu trữ và truy cập một tập hợp các giá trị khác nhau trong một đối tượng duy nhất, mà không cần tạo một lớp hoặc struct riêng biệt. Tuples thường

0 0 1

- vừa được xem lúc

Iterators trong C#.

Trong C#, "iterators" là một tính năng cho phép bạn duyệt qua các phần tử của một tập hợp hoặc một tập hợp các phần tử một cách tuần tự mà không cần phải tạo một danh sách hoặc mảng mới để lưu trữ tất

0 0 5

- vừa được xem lúc

từ khóa goto trong C#.

Trong C#, từ khóa goto được sử dụng để thực hiện một nhảy không điều kiện từ một điểm trong mã đến một nhãn (label) khác trong cùng phạm vi (scope). goto cho phép bạn thực hiện những nhảy điểm tới một

0 0 1

- vừa được xem lúc

Từ khóa fixed trong C#.

Trong C#, từ khóa fixed được sử dụng để giới hạn một biến có kiểu con trỏ (pointer) trong một khối mã (block) và đảm bảo rằng biến đó không thay đổi địa chỉ của con trỏ khi chương trình đang chạy, giú

0 0 3

- vừa được xem lúc

So sánh Dapper và Entity Framework trong .NET

Dapper và Entity Framework (EF) là hai thư viện phổ biến được sử dụng trong lập trình .NET để làm việc với cơ sở dữ liệu.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Nên sử dụng IDisposable trong C# ?

Trong C#, bạn nên kế thừa interface IDisposable cho một class khi class đó sử dụng tài nguyên không quản lý như tệp tin, socket, cơ sở dữ liệu, hoặc bất kỳ tài nguyên nào cần được giải phóng một cách

0 0 5

- vừa được xem lúc

Model Binding trong ASP .NET

Model binding là một khái niệm trong lập trình ứng dụng web, đặc biệt là trong các framework phát triển web như ASP.NET.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Sử dụng delegate trong C#

Trong C#, delegate là một loại dữ liệu kiểu tham chiếu (reference type) cho phép bạn truyền các phương thức (methods) như một tham số, lưu trữ chúng trong biến, và gọi chúng tại các thời điểm sau này.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Vấn đề Memory Leak và OutOfMemory trong C#

Hôm nay mình có được một anh Tech Lead của một công ty hỏi về vấn đề Memory Leak và OutOfMemory trong C#, giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về hai khái niệm này nhé. .

0 0 9

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về HTTP/1.x, HTTP/2 và HTTP/3?

Vào một ngày đẹp trời năm 2021, mình có ứng tuyển vào một công ty C..., công ty này chỉ có một vòng duy nhất phỏng vấn. Khi mình đang demo con app sịn sò của mình và request ra sao thì xuất hiện 3 req

0 0 7

- vừa được xem lúc

Sự khác nhau giữa string và StringBuilder

Trong C#, string và StringBuilder là hai lớp thông được dùng để lưu trữ và thao tác với chuỗi, tuy nhiên bạn đã biết đặc điểm khác biệt của hai lớp này chưa? Khi nào sử dụng string và khi nào sử dụng

0 0 6