Tag stripe

Tìm kiếm bài viết trong Tag stripe

- vừa được xem lúc

Stripe Billing

Để giải quyết vấn đề mô hình business yêu cầu thanh toán định kỳ theo các hình thức trả trước, trả sau, tự động yêu cầu thanh toán theo định mức hay luỹ kế. Sự xuất hiện của Tiered Pricing để tạo nên phươg thức đưa ra số tiền được tính theo các bậc, metered Billing có thể đưa ra yêu cầu thanh toán ứ

0 0 18