Tag Ajax

Tìm kiếm bài viết trong Tag Ajax

- vừa được xem lúc

Một số ví dụ sử dụng Ajax

1. Định nghĩa về ajax. AJAX viết tắt từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML không đồng bộ). .

0 0 16

- vừa được xem lúc

Upload file ajax với FormData

1. FormData là gì. FormData là một interface mới được HTML5 giới thiệu trong Web API. 2.

0 0 1