Tag basicrubyonrails

Tìm kiếm bài viết trong Tag basicrubyonrails

Login with Jwt

Ở bài viết trước mình đã mô tả về Jwt, tiếp theo đây hãy cùng tạo ra 1 function login đơn giản . 1. Gem Jwt. gem "jwt".

0 0 0

- vừa được xem lúc

Asset Pipeline là cái chi chi?

Asset Pipeline. Asset pipeline là cái chi chi. . Giải thích:.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Hash trong Ruby và Rails

. Hash là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ bằng các khóa liên quan. Điều này trái ngược với array lưu trữ các mục theo một chỉ mục có thứ tự.

0 0 1

3 cách tạo ra class methods private trong Ruby

. Bài viết được dịch từ bài 3 ways to make class methods private in Ruby của tác giả Mehdi Farsi. . . private_class_method.

0 0 0

Ghi đè phương thức private của superclass trong Ruby

. Bài viết được dịch từ bài Overriding private methods of superclass in Ruby của tác giả Mehdi Farsi. Vì Ruby là một ngôn ngữ OOP, một class có thể kế thừa từ một class khác.

0 0 0