Tag Hash

Tìm kiếm bài viết trong Tag Hash

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Hash trong Ruby và Rails

. Hash là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ bằng các khóa liên quan. Điều này trái ngược với array lưu trữ các mục theo một chỉ mục có thứ tự.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Phần 3: Tự tạo ra một đồng tiền ảo Bitcoin của mình

Tiền ảo là gì. Lúc này thì khái niệm TIỀN ẢO mới ra đời.

0 0 1