Tag OOP

Tìm kiếm bài viết trong Tag OOP

- vừa được xem lúc

Tìm Hiểu Về Intersection Type trong TypeScript

Một trong những tính năng quan trọng của TypeScript là hệ thống static type, cho phép các developer xác định các kiểu dữ liệu một cách rõ ràng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một tính năn

0 0 4

- vừa được xem lúc

SOLID Design Principles với Python

SOLID Design Principles với Python. Lập trình hướng đối tượng (OOP) là một phương pháp lập trình phổ biến giúp tổ chức mã thành các lớp và đối tượng.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Object-oriented programming (lập trình hướng đối tượng)

Trong lập trình chúng ta có hai phương pháp lập trình chính là Lập trình hướng thủ tục (POP) và Lập trình hướng đối tượng (OOP). Nhưng đối với lập trình hướng thủ tục (POP) có khá nhiều vấn đề có thể

0 0 5

- vừa được xem lúc

Vì sao OOP thực sự quan trọng trong lập trình ?

Lập trình hướng đối tượng (OOP - Object-Oriented Programming) rất quan trọng trong lập trình vì nó mang lại nhiều lợi ích và giúp quản lý mã nguồn và phát triển ứng dụng một cách hiệu quả. Dưới đây là

0 0 11

- vừa được xem lúc

Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong PHP

OOP (Lập trình hướng đối tượng) là một phương thức lập trình tập trung vào các đối tượng, với mong muốn có thể "lập trình hóa" được các đối tượng ở ngoài đời thực vào trong ứng dụng được lập trình. Từ

0 0 12

- vừa được xem lúc

Blog#271: Phân biệt Interface và Class nghiện ngập zelda totk... (Song ngữ: VN - EN - JP)

Hi các bạn, mình là TUẤN. Hiện đang là một Full-stack Web Developer tại Tokyo.

0 0 13

- vừa được xem lúc

Tất tần tật về Javascript OOP ES6

Giới thiệu về javascript oop. Trong lập trình hướng đối tượng (OOP) có 4 tính chất là tính đóng gói (Encapsulation), tính kế thừa (Inheritance), tính đa hình (Polymorphism) và tính trừu tượng (Abstrac

0 0 12

- vừa được xem lúc

OOP - Hướng đối tượng là gì ?

OOP là gì. Hiện tại đã có rất nhiều bài viết về OOP nhưng chúng ta sẽ thấy phần lớn khá là hàn lâm, trong khi ta nên liên hệ một chút ra thực tế thì sẽ khiến ta hiểu bản chất của chúng hơn rất nhiều.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Hiểu về khái niệm "The constructor of the class" trong Typescript

Lời mở đầu:. Khi đang tìm hiểu về decorators trong Typescipt, thì tôi bỗng bắt gặp 1 khái niệm. . A Class Decorator is declared just before a class declaration.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Blog#155: 👋 Goodbye, Object Oriented Programming👋

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Blog#122: 🌸SOLID Principles: Making Your Code Clean and Easy to Understand🌸

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Blog#123: 🌸SOLID原則:コードをきれいにして理解しやすくする🌸

. この記事の主な目的は、日本語レベルを上げるのを手伝うことです。ソフトウェア開発に関連する概念や知識なとを紹介するために簡単な日本語を使います。ITの知識に関しては、インターネット上でもっとよく説明されているかもしれませんが、この記事の主な目標はまだ日本語を学ぶことです。. .

0 0 18

- vừa được xem lúc

Blog#97: 🔑Unlocking the Magic of Dependency Injection: A Beginner's Guide💉

Hi, I'm Tuan, a Full-stack Web Developer from Tokyo . Are you ready to take your JavaScript skills to the next level? Want to learn how to make your code more organized, easier to test, and more modul

0 0 17

- vừa được xem lúc

Blog#98: 依存性注入の魔法を解き放つ:初心者向けガイド ・「Dependency Injection (DI)」

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Nguyên tắc SOLID trong lập trình hướng đối tượng (OOP) - thực hành cùng ngôn ngữ Python

SOLID là gì. SOLID giúp thiết kế chương trình hướng đối tượng linh động, dễ hiểu và dễ duy trì. . .

0 0 14

- vừa được xem lúc

Sự khác biệt giữa kiểu dữ liệu nguyên thủy và kiểu dữ liệu đối tượng

Đầu tiên chúng ta sẽ nhắc lại về 2 loại kiểu dữ liệu này:. 1. Kiểu dữ liệu là gì. .

0 0 35

- vừa được xem lúc

Hàm `super()` trong Python và một số vấn đề liên quan

Khi lập trình hướng đối tượng với Python, ta thường bắt gặp các câu lệnh như super().__init__() hoặc super().

0 0 28

- vừa được xem lúc

Nguyên Lý SOLID trong C#

1. Định nghĩa. . .

0 0 35

- vừa được xem lúc

Từ khóa static trong Java và lập trình hướng đối tượng

Trong Java, static là một từ khóa mà chúng ta rất hay thường gặp khi lập trình. Biến của lớp và phương thức của lớp.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Hexagonal Architecture là gì và ứng dụng của nó

I. Tổng quan về kiến trúc phần mềm. . Application without architecture (nguồn: Internet).

0 0 34

- vừa được xem lúc

Diễn giải chi tiết về OOP trong Java

1. Lập trình hướng đối tượng (Oriented Object Programming - OOP) là gì.

0 0 71