Tag deadlock

Tìm kiếm bài viết trong Tag deadlock

- vừa được xem lúc

Banker's Algorithms in Operating System

Algorithm Introduction. In a multiprogramming environment, several threads may compete for a finite number of resources.

0 0 2

- vừa được xem lúc

DeadLock trong cơ sở dữ liệu và cách phòng tránh

Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đảm bảo tài nguyên trong database có tính nhất quán (consistency), có nghĩa là cùng một dữ liệu sẽ không thể đọc ghi tại cùng 1 thời điểm. Điều này sẽ dẫn tới hiện tượng

0 0 41

- vừa được xem lúc

Deadlock trong SQL transaction. Ứng dụng trong Laravel.

I. Lời mở đầu.

0 0 226