Tag JOIN

Tìm kiếm bài viết trong Tag JOIN

- vừa được xem lúc

JOINS và những điều cần biết trong cơ sở dữ liệu

Lần đầu tiên nghe đến JOIN, mình đã nghĩ nó là cái gì đó cao siêu và hoành tráng lắm. Nhưng sau một hồi đọc rồi hiểu các kiểu về JOIN, thì mới nhận ra rằng nó chính là những truy vấn dữ liệu mà mình v

0 0 32

- vừa được xem lúc

006: Partitioning data với PostgreSQL P1

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. 1) Horizontal & Vertical partitioning.

0 0 64

- vừa được xem lúc

Hiểu về Join để tăng performance với PostgreSQL

Bài viết nằm trong series Performance optimization với PostgreSQL. Chúng ta biết có 4 loại join cơ bản sau:. . .

0 0 176

- vừa được xem lúc

Tối ưu SQL - Subqueries Count Distinct (Phần 2)

Tiếp theo bài 1 về tối ưu performance. . dashboards(id, name). .

0 0 35

- vừa được xem lúc

Tối ưu SQL - Join - Where (Phần 1)

Đây là vấn đề mình gặp trong quá trình làm việc, viết vào đây vừa để note lại cho bản thân, vừa chia sẻ với mọi người. users(id, name), 10tr bản ghi.

0 0 37