Tag Selenium

Tìm kiếm bài viết trong Tag Selenium

- vừa được xem lúc

Multithreading Selenium, Docker và Django (docker-compose)

Giới thiệu. Phần trước mình có giới thiệu qua cách làm việc với django, selenium và docker.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Selenium, Docker và Django

Giới thiệu. Hiện nay việc crawl dữ liệu, hoặc sử dụng Selenium để thực hiện các hành động một cách tự động khá là phổ biến.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Thực hiện automation test trên cloud với Lambdatest

I. Giới thiệu.

0 0 14