Tag Python

Tìm kiếm bài viết trong Tag Python

- vừa được xem lúc

Regular expressions in python (phần 1)

Trong bài viết này, mình và các bạn sẽ cùng nhau học và tìm hiểu về Regular expression ( viết tắt là RegExp) - biểu thức chính quy. RegExp đặc biệt phổ biến trong các câu lệnh Unix như grep , find, se

0 0 1

Pythonic là gì?

Pythonic là gì. Pythonic là một Idioms mô tả cách tiếp cận lập trình phù hợp với triết lý sáng lập của ngôn ngữ lập trình Python .

0 0 0

- vừa được xem lúc

Use TensorBoard for visualization experiment result in machine learning

Prepare development environment: Python 3.9.6 ; pip 21.1.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Test API sử dụng Pytest (Phần 2: Testcase Template và Dynamic Testing Function)

Đặt vấn đề. Một project web sẽ phải có rất nhiều API, chúng ta sẽ phải viết rất nhiều hàm test và testcase, nếu ta không xử lý, cấu trúc code test một cách tốt nhất thì dù cho phần code base rất đẹp r

0 0 1

- vừa được xem lúc

Cleaning dữ liệu với một số package có sẵn, tại sao không nhỉ?

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ một bài viết về chủ đề làm sạch dữ liệu, như mọi người cũng biết bước làm sạch dữ liệu cực kì quan trọng trước khi đưa vào phân tích dữ liệu hoặc huấn luyện m

0 0 2

- vừa được xem lúc

Giải quyết bài toán N+1 queries trong Django App

Django framework cho phép bạn xây dựng ứng dụng web cực kỳ nhanh. Một trong những tính năng tốt nhất của nó là Object-relational mapper (ORM) - Trình ánh xạ quan hệ đối tượng, cho phép tạo ra các truy

0 0 5

- vừa được xem lúc

Lập Trình đa luồng: Các cơ chế đồng bộ trong Python

Trong bài viết này, tôi muốn giới thiệu với các bạn về các cơ chế, kỹ thuật đồng bộ trong lập trình đa luồng (multithreading). Các kỹ thuật được trình bày trong ngôn ngữ Python nhưng về nguyên lý đều

0 0 1

Python pandas

Panda is a library for manipulating with data in Python. Quick facts:. . .

0 0 0

- vừa được xem lúc

Phân tích cảm xúc dựa trên BERT và dùng PyTorch

Chọn cấu hình thư viện. . Ta có câu lệnh. pip3 install torch==1.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Python NumPy Tutorial - Học NumPy Arrays với các ví dụ

Python Numpy là gì. NumPy Array.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Support Vector Machine (SVM)

1. SVM là gì.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Apache Kafka - Producer - Gửi message đến Kafka bằng kafka-python

Overview. Understand how to produce message and send to the Kafka topic. Architecture. .

0 0 25

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 48: Viết hàm tính n giai thừa (n!) |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 48: Viết hàm tính n giai thừa (n!). Với tham số là số tự nhiên n. - Biên soạn: Nguyễn Trọng Phú . - Hướng dẫn: #K9 - Kim Long .

0 0 8

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 47: Hàm tích của tổng CS chẵn và tổng CS lẻ của n |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 47: Viết 1 hàm tính tổng các chữ số chẵn hoặc tổng các chữ số lẻ của một số tự nhiên (Có tham số để chọn chẵn hay lẻ). Hiển thị tích của tổng chữ số chẵn và tổng chữ số

0 0 5

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 46: Viết hàm giải phương trình bậc nhất và bậc hai |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 46: Viết hàm giải phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai với tham số là các hệ số của phương trình. - Biên soạn: Nguyễn Trọng Phú .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 45: Viết hàm máy tính đơn giản cho hai số thực|#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 45: Viết hàm máy tính đơn giản cho hai số thực. Trong hàm có gọi 4 hàm con để tính các phép tính cộng, trừ, nhân, chia tương ứng.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 44: Viết hàm đệ quy trả về tổng các số từ 1 đến n |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 44: Viết hàm trả về tổng các số từ 1 đến n (Dùng đệ quy). Với tham số là số tự nhiên n.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 43: Viết hàm tính tổng các số với số lượng bất kỳ |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 43: Viết hàm tính tổng các số với số lượng bất kỳ (Tham số là *agrs). - Biên soạn: Nguyễn Trọng Phú .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 42: Viết hàm trả về tên của bạn cao hơn |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 42: Viết hàm trả về tên của bạn có chiều cao lớn hơn trong hai bạn. Với tham số là tên và chiều cao của hai bạn.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 41: Hiển thị câu theo mẫu gồm tham số{Ten} và {Tuoi}|#Kteam​#Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 41: Viết hàm hiển thị ra màn hình câu sau: “Xin chao! Toi la {Ten}, toi {Tuoi} tuoi.”.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 36: Tính và hiển thị số Fibonacci thứ n |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 36: Viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình số Fibonacci thứ n. Với n là số tự nhiên nhập từ bàn phím.

0 0 4