Tag Python

Tìm kiếm bài viết trong Tag Python

- vừa được xem lúc

#Python %r với số

#Python %r với số. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 2

#python %r

#python %r. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 0

#python nháy đơn

#python nháy đơn. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 0

- vừa được xem lúc

#Python keyword argument

#Python keyword argument. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

#Python chuỗi điều kiện

#Python chuỗi điều kiện. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 1

#Python maxsplit

#Python maxsplit. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 0

#Python pop phần tử

#Python pop phần tử. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 0

- vừa được xem lúc

#Yield #Python

#Yield #Python. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 1

- vừa được xem lúc

#Python positional argument

#Python positional argument. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 2

- vừa được xem lúc

#Python chia lấy nguyên

#Python chia lấy nguyên. 00:00 Đọc đề, suy nghĩ , chọn đáp án. 00:11 Xem kết quả. .

0 0 1

Machine Learning Explained in 100 Seconds

Machine Learning is the process of teaching a computer how perform a task with out explicitly programming it. The process feeds algorithms with large amounts of data to gradually improve predictive pe

0 0 0

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 32: Tính & Hiển thị n giai thừa (n!) |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 32: Viết chương trình tính và hiển thị ra màn hình n giai thừa (n!). Với n là số tự nhiên nhập từ bàn phím.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 31: Hiển thị tam giác n cân |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 31: Viết chương trình hiển thị ra màn hình tam giác cân chứa các ký tự alphabet kích thước n theo mẫu. Với n là số tự nhiên nhập từ bàn phím.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 30: Hiển thị tam giác số kích thước n - P2 |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 30: Viết chương trình hiển thị ra màn hình tam giác số kích thước n theo mẫu (Phần 2). Với n là số tự nhiên từ 1 đến 9 nhập từ bàn phím.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Threads and Processes in Python

What is parallel processing. Ví dụ, đây là một chương trình "normal".

0 0 3

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 29: Hiển thị tam giác số kích thước n |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 29: Viết chương trình hiển thị ra màn hình tam giác số kích thước n theo mẫu. Với n là số tự nhiên từ 1 đến 9 nhập từ bàn phím.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 28: Hiển thị các số chia hết cho 5 từ a đến b |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 28: Viết chương trình hiển thị ra màn hình các số chia hết cho 5 (không quá 10 số) trong khoảng a, b. Với a, b là hai số nguyên nhập từ bàn phím (a không lớn hơn b).

0 0 5

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 27: Hiển thị ra màn hình bảng cửu chương n |#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 27: Viết chương trình hiển thị ra màn hình bảng cửu chương n. Với n là số tự nhiên từ 1 đến 9 nhập từ bàn phím.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 26: Tổng các số nguyên trong khoảng a đến b (while)|#Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 26: Viết chương trình nhập vào bàn phím hai số nguyên a và b (a không lớn hơn b). Tính và hiển thị ra màn hình tổng các số trong khoảng a đến b.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 25: Tính tổng các số nguyên trong khoảng a đến b | #Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 25: Viết chương trình nhập vào bàn phím hai số nguyên a và b (a nhỏ hơn hoặc bằng b). Tính và hiển thị ra màn hình tổng các số trong khoảng a đến b.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Bài tập #Python​ tự luyện -Bài 24: Hiển thị 10 số tự nhiên ra màn hình| #Kteam​ #Howkteam

Bài tập #Python tự luyện - Bài 24: Viết chương trình hiển thị 10 số tự nhiên đầu tiên ra màn hình, mỗi số nằm trên một dòng. Sau khi thực hiện xong in chữ “Done!”.

0 0 3