Tag Algorithm

Tìm kiếm bài viết trong Tag Algorithm

- vừa được xem lúc

Bài toán Luồng cực đại, lát cắt cực tiểu

Giới thiệu bài toán. Bài toán luồng cực đại và lát cắt cực tiểu là hai bài toán quan trọng trong lý thuyết đồ thị.

0 0 5

- vừa được xem lúc

[ARRAY 101] MẢNG VÀ NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT - Phần 1

Chào mọi người, mình là Hàn và chủ đề mình sẽ chia sẻ hôm nay chính là Array (mảng) - một trong những cấu trúc dữ liệu cơ bản nhất trong lập trình. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Blog#125: 🌸バイナリサーチ:データを見つける最も効率的な方法🌸

. この記事の主な目的は、日本語レベルを上げるのを手伝うことです。ソフトウェア開発に関連する概念や知識なとを紹介するために簡単な日本語を使います。ITの知識に関しては、インターネット上でもっとよく説明されているかもしれませんが、この記事の主な目標はまだ日本語を学ぶことです。. .

0 0 3

- vừa được xem lúc

Blog#124: 🌸Introducing Binary Search: The Most Efficient Way to Find Data in JavaScript🌸

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Blog#116: 🌸Heap Sort: A Beginner's Guide to Sorting Data Like a Pro🌸

. The main goal of this article is to help you improve your English level. I will use Simple English to introduce to you the concepts related to software development.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Các bài viết ngắn phần 17

Thuật toán là gì. Thuật toán là gì.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Blog#87: JavaScriptでバブルソートを使いこなす初心者のためのガイド

こんにちは、私は東京からのフルスタックWebデベロッパーであるTUANです。. 今後の便利で面白い記事を見逃さないように、私のブログをフォローしてください。.

0 0 4

- vừa được xem lúc

Blog#87: Sorting Things Out: A Comprehensive Guide to Quick Sort in JavaScript

Hi, I'm Tuan, a Full-stack Web Developer from Tokyo . Have you ever found yourself with a pile of items that needed to be organized, but didn't know where to start? Sorting algorithms, like Quick Sort

0 0 3

- vừa được xem lúc

The Solution of "Product of Array Except Self" under my thinking

This post is just my thinking of the solution for the famous coding problem which is a problem #238 posted in Leetcode in which you can refer from here. Actually I write this post to enhance my skill

0 0 3

- vừa được xem lúc

Giải thuật so khớp chuỗi Rolling Hash

I. Đặt vấn đề.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Thuật toán và ứng dụng - P1

Mục đích series. . Những bài toán gắn liền với thực tế. Từ đó thấy được tầm quan trọng của thuật toán trong lập trình.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Đồng dư (phần 2)

Nghiệm của các đồng dư thức và hệ thặng dư đầy đủ. Ký hiệu f(x)f(x)f(x) là đa thức bậc nnn với hệ số nguyên và mmm là modulo cho trước.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Đồng dư (phần 1)

Giới thiệu. Các kiến thức liên quan tới số học luôn đóng vai trò quan trọng trong lập trình thi đấu.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Bài toán LIS nâng cao và một số ứng dụng của LIS

I. Bài toán dãy con tăng dài nhất (Longest Increasing Subsequence). 1. Mở đầu.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Tìm các ước của một số nguyên dương và GCD - LCM

I. Tìm các ước của một số nguyên dương. 1. Giải thuật ngây thơ.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Thuật toán Bellman Ford và ứng dụng

Tổng quan. Thuật toán Bellman-Ford là thuật toán dùng để tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới các đỉnh còn lại trong đồ thị có trọng số.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Thuật toán sắp xếp nhanh (Quick sort)

I. Làm quen với thuật toán.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Doubly Linked List

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 16

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Linked Lists

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 10

- vừa được xem lúc

Golang Data Structures and Algorithms - Queue

Giới thiệu. Series về cấu trúc dữ liệu và thuật toán sử dụng Golang.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Tập 1: Data Structure - Stack

Giới thiệu. . Stack là một cấu trúc dữ liệu cơ bản và được ứng dụng rộng rãi trong các chương trình máy tính. .

0 0 12