Tag generative-model

Tìm kiếm bài viết trong Tag generative-model

- vừa được xem lúc

[Paper Explain] Improved Denoising Diffusion Probabilistic Models (v1)

Giới thiệu. Năm 2020, DDPM (Denoising Diffusion Probabilistic Models) đưa ra một số cải tiến, đơn giản hoá cho mô hình diffusion và đạt được SOTA trên tập CIFAR10.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Imagen - Mô hình SOTA giải quyết bài toán Text-to-Image

Imagen - mô hình mới được công bố gần đây bởi Google với khả năng generate hình ảnh với đoạn text mô tả bất kỳ, cho dù ảnh đó không có thật hoặc phi vật lý. Phía trên là một ví dụ của ảnh được sinh ra

0 0 23

- vừa được xem lúc

Giới thiệu về Diffussion model

1 . Giới thiệu về sơ lược về diffussion model.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Tô-pô và dữ liệu: Một cách để đánh giá mô hình sinh

Cho trước 1 tập test, mục tiêu là đưa ra 1 chỉ số đánh giá sự tương đồng của tập test đối với đầu ra của mô hình sinh. Tuy nhiên, việc đánh giá mô hình sinh không dễ dàng như các mô hình phân lớp.

0 0 16