Tag Promise

Tìm kiếm bài viết trong Tag Promise

- vừa được xem lúc

JavaScript: từ Callbacks đến Promises và Async/Await

Để bắt đầu, hãy xem đoạn code sau:. result1 = doSomething1();. result2 = doSomething2(result1);. .

0 0 4

- vừa được xem lúc

Biến đổi một Promise

Khái niệm Promise đã khá quen thuộc với chúng ta rồi. Khi muốn tạo hoặc nhận xử lý bất đồng bộ (xử lý chờ) trong javascript chúng ta thường sẽ nghĩ đến và sử dụng Promise.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về thư viện axios

Giới thiệu. Axios là gì? Axios là một thư viện HTTP Client dựa trên Promise.

0 0 44