Tag es6

Tìm kiếm bài viết trong Tag es6

- vừa được xem lúc

6 tính năng JavaScript ES12 hàng đầu mà bạn nên sử dụng

Quay trở lại năm 2015, ES6 mang tính cách mạng đã được giới thiệu với một loạt các tính năng thường được sử dụng trong phát triển web hiện đại. Mọi nhà phát triển JavaScript muốn hoạt động tốt nhất nê

0 0 7

- vừa được xem lúc

JavaScript: từ Callbacks đến Promises và Async/Await

Để bắt đầu, hãy xem đoạn code sau:. result1 = doSomething1();. result2 = doSomething2(result1);. .

0 0 16

- vừa được xem lúc

Sử dụng class trong Javascript

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách định nghĩa và sử dụng class trong ES6, Ví dụ:. class Person {. constructor(name) {. this.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Sử dụng inheritance(kế thừa) trong Javascript

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng inheritance trong ES6, trong ES6 nó sử dụng các từ khóa extends và super để biểu diễn sự kế thừa. class Animal {.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Sử dụng Arrow Functions trong javascript

Hi mọi người,. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng arrow function trong ES6 nhé.

0 0 8

- vừa được xem lúc

Sử dụng rest parameters trong javascript

Giới thiệu về rest parameters. ES6 cung cấp một loại tham số mới gọi là rest parameters, cái có tiền tố là 3 dấu chấm (.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Sử dụng Destructuring trong ES6

Hi mọi người. ES6 cung cấp một tính năng mới gọi là destructuring assignment, nó có nhiệm vụ tái cấu trúc lại các thuộc tính của một object hoặc một mảng.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Sử dụng toán tử Spread trong Javascript

Hi mọi người,. Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng toán tử spread nhé. const odd = [1,3,5];. const combined = [2,4,6, .

0 0 10

- vừa được xem lúc

ES6 Essentials - Part 1: Property Value Shorthands, Computed Property Names, Method Definitions, Arrow Functions

Object Literals. Một Object Literals là một object declaration sử dụng shorthand syntax: {}. Ví dụ:. var book = {.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Sử dụng vòng lặp for…of trong Javascript

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng vòng lặp for...of trong es6 nhé. for (variable of iterable) {.

0 0 7

- vừa được xem lúc

5. Sử dụng Template literal

Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sử dụng template literal trong Javascript, cái cho phép bạn làm việc với strings dễ dàng hơn. Để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn trong strings, ES6 cung cấp

0 0 9

- vừa được xem lúc

4.Khai báo constants trong ES6

Giới thiệu về từ khóa const trong JavaScript. ES6 cung cấp một cách để khai báo một constant bằng việc sử dụng kerword const.

0 0 6

- vừa được xem lúc

3.Sự khác nhau giữa var và let

1: Variable scopes(Phạm vi sử dụng của các biến). Các biến var sẽ thuộc phạm vi toàn cục(global scope) khi bạn định nghĩa chúng bên ngoài function.

0 0 8

- vừa được xem lúc

2.Khai báo và sử dụng biến let trong Javascript

Giới thiệu về ES6. ECMAScript 2015 hoặc ES2015 là một bản nâng cấp của ngôn ngữ Javascript, nó là một chuẩn code mới giúp code của chúng ta có thể tương thích trên tất cả các trình duyệt.

0 0 5

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về phương thức Reduce trong Javascript

Reduce là một phương thức sẵn có được sử dụng để thực thi một hàm lên các phần tử của mảng (từ trái sang phải) với một biến tích lũy để thu về một giá trị duy nhất. Là một phương thức quan trọng hay s

0 0 20

- vừa được xem lúc

ES6 và JavaScript nâng cao

Lời nói đầu:. Có lẽ ngôn ngữa JavaScript đã quá quen thuộc với các developer trong thời đại web application đang rất thịnh hành.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Các hàm duyệt mảng hay trong javascript mà bạn nên biết (Phần 2)

Mở đầu. Hiện nay, hầu hết khi code chúng ta đều phải xử lý các mảng dữ liệu.

0 0 123

- vừa được xem lúc

Một số phương thức hữu ích của Object trong javascript có thể bạn chưa biết

Mở đầu. Nếu đã hoặc đang làm việc với JavaScript, có lẽ bạn đã biết đến lớp Object và sử dụng qua những phương thức như Object.

0 1 333

- vừa được xem lúc

8 thứ tôi vừa học được hôm nay

Array.sort() có kết quả khác nhau giữa các trình duyệt.

0 1 12

- vừa được xem lúc

Các toán tử dễ gây nhầm lẫn trong javascript.

Có rất nhiều javascript operators như toán tử số học, gán, chuỗi ... Nhưng với các toán tử dưới đây thì có thể làm nhiều bạn còn nhầm lẫn nếu chưa hiểu rõ về chúng. Cú pháp: a ?? b.

1 0 18

- vừa được xem lúc

Javascript - Phân biệt let, const và var

Giới thiệu. Javascript 2015 (ES6) ra mắt kèm theo rất nhiều tính năng giúp chúng ta viết code một cách gọn gàng, sạch đẹp hơn, dễ dàng đọc hơn.

0 0 7