Tag Push notification

Tìm kiếm bài viết trong Tag Push notification

- vừa được xem lúc

Push Notification đơn giản với Rails ActionCable

Trong bài này, mình sẽ xây dựng chức năng push notification đơn giản sử dụng actioncable của Rails. Bước thực hiện. Tạo một channel cho actioncable. ✗ rails generate channel notifications.

0 0 2