Tag singleton

Tìm kiếm bài viết trong Tag singleton

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Singleton

Singleton. Mục đích.

0 0 9

- vừa được xem lúc

Design Patterns - Phần 2: Singleton

. Pattern đầu tiên chúng ta cùng nhau tìm hiểu đó chính là Singleton vì tính hữu dụng của pattern này. Không dài dòng nữa.

0 0 42

- vừa được xem lúc

Mình đã xài Design Pattern Cho mục đích cá nhân như thế nào ? Phần 1:Singleton Và Builder

1. Lời Mở Đầu. xin chào các bạn đã đến với bài viết của mình . Bài viết này được mình ấp ủ từ rất lâu rồi .

0 0 71

- vừa được xem lúc

Bill Pugh Singleton trong Java - đơn giản đến không ngờ

Lời mở đầu. Singleton pattern có lẽ là design pattern đơn giản nhất mà hầu như ai cũng biết. Nó giúp tạo một instance duy nhất của class. Thường dùng để tạo các class cho Database, Manager.

0 0 17

- vừa được xem lúc

Học Singleton Pattern trong 5 phút.

Đặt vấn đề. Trong bài viết này mình sẽ giúp các bạn trả lời 4 câu hỏi về Single pattern trong vòng 5 phút.

0 0 16