Tag Viblo Algorithm

Tìm kiếm bài viết trong Tag Viblo Algorithm

- vừa được xem lúc

Quay lui (Phần 2)

III. Một số bài toán áp dụng giải thuật quay lui.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Bảng thưa (Sparse Table)

I. Mở đầu.

0 0 6

- vừa được xem lúc

Đồng dư (phần 2)

Nghiệm của các đồng dư thức và hệ thặng dư đầy đủ. Ký hiệu f(x)f(x)f(x) là đa thức bậc nnn với hệ số nguyên và mmm là modulo cho trước.

0 0 20

- vừa được xem lúc

Đồng dư (phần 1)

Giới thiệu. Các kiến thức liên quan tới số học luôn đóng vai trò quan trọng trong lập trình thi đấu.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Bài toán LIS nâng cao và một số ứng dụng của LIS

I. Bài toán dãy con tăng dài nhất (Longest Increasing Subsequence). 1. Mở đầu.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Tìm các ước của một số nguyên dương và GCD - LCM

I. Tìm các ước của một số nguyên dương. 1. Giải thuật ngây thơ.

0 0 34

- vừa được xem lúc

Thuật toán Bellman Ford và ứng dụng

Tổng quan. Thuật toán Bellman-Ford là thuật toán dùng để tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh tới các đỉnh còn lại trong đồ thị có trọng số.

0 0 26

- vừa được xem lúc

Thuật toán sắp xếp nhanh (Quick sort)

I. Làm quen với thuật toán.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Truy vấn cập nhật đoạn

Trong chuyên đề này, tôi sẽ chia sẻ tới các bạn một kĩ thuật khá hữu ích trong các kì thi lập trình, sử dụng cho các bài toán liên quan tới nhiều truy vấn cập nhật tăng/giảm một đoạn liên tiếp trên dã

0 0 17

- vừa được xem lúc

Hình học tính toán (phần 2) - Sự giao nhau của các đường thẳng và Tính toán diện tích

Trong bài viết phần 1 về chủ đề Hình học tính toán, chúng ta đã cùng nghiên cứu về cách sử dụng vector trong các bài toán hình học. Còn trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu những vấn đề liên quan tới

0 0 20

- vừa được xem lúc

Hình học tính toán (phần 1) - Ứng dụng của vectors

I. Lời nói đầu.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Ánh xạ (Map/Dictionary) và một số ứng dụng

I. Giới thiệu chung.

0 0 19

- vừa được xem lúc

Tập hợp (Set) và một số ứng dụng

I. Giới thiệu chung.

0 0 23

- vừa được xem lúc

Cây và Tính toán biểu thức

I. Cây. 1. Định nghĩa cây và các khái niệm quan trọng.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Tập 1: Data Structure - Stack

Giới thiệu. . Stack là một cấu trúc dữ liệu cơ bản và được ứng dụng rộng rãi trong các chương trình máy tính. .

0 0 19

- vừa được xem lúc

Công thức Bao hàm - Loại trừ

I. Mở đầu.

0 0 44

- vừa được xem lúc

Bài toán chia kẹo Euler

I. Bài toán mở đầu.

0 0 37

- vừa được xem lúc

Bài toán cái túi và những ứng dụng xung quanh nó

I. Bài toán Cái túi và những bài toán áp dụng. 1. Lời mở đầu.

0 0 24

- vừa được xem lúc

Quy hoạch động 8.4: Bài toán LIS nâng cao và một số ứng dụng của LIS

I. Bài toán dãy con tăng dài nhất (Longest Increasing Subsequence). 1. Mở đầu.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Thuật toán sắp xếp nổi bọt (bubble sort)

I. Làm quen với thuật toán.

0 0 28

- vừa được xem lúc

[Lập trình C++ cơ bản] Bài 13: Nhập xuất dữ liệu bằng file

Từ đầu khóa học, chúng ta luôn luôn nhập dữ liệu vào từ bàn phím, và trả ra kết quả trên cửa sổ console (nói một cách dễ hiểu là kết quả hiển thị trực tiếp lên cửa sổ thực thi chương trình). Tuy nhiên

0 0 21