Tag api authentication

Tìm kiếm bài viết trong Tag api authentication

- vừa được xem lúc

How JSON Web Token(JWT) authentication works?

1. JWT (JSON Web Token) là gì . Thông tin này có thể xác minh và đáng tin cậy vì nó là chữ ký điện tử . Jwt có thể được đăng ký băng cách sử dụng bí mật (với thuật toán HMAC) hoặc cặp khóa public/private bằng RSA.

0 0 2

- vừa được xem lúc

API Authentication sử dụng JWT trong Laravel

Giới thiệu. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn một ví dụ về API Authentication trong Laravel sử dụng JWT.

0 0 5