Tag gan

Tìm kiếm bài viết trong Tag gan

- vừa được xem lúc

Góc nhìn tổng quan về bài toán Blind Image Super-Resolution

Blind image super-resolution (hay siêu phân giải mù), là bài toán nhằm siêu phân giải hình ảnh chất lượng thấp với degradation chưa biết, đã thu hút sự chú ý do tầm quan trọng trong việc phát triển cá

0 0 29

- vừa được xem lúc

Sinh tín hiệu hình sine với mô hình GAN

Giới thiệu. Các ứng dụng về GAN ở domain về ảnh thì vô cùng nhiều nhưng trong domain tín hiệu time-series thì chưa có nhiều.

0 0 31

- vừa được xem lúc

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

1. Giới thiệu về bài toán Image Generation.

0 1 87

- vừa được xem lúc

CycleGAN cho bài toán image-to-image translation

Introduction. Image-to-image translation là một lớp bài toán computer vision mà mục tiêu là học một ánh xạ giữa ảnh input và ảnh output.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Toonify: Biến chân dung thành nhân vật hoạt hình với StyleGAN

Hello mọi người và chúc mừng năm mới!!. .

0 0 93