Tag Image Segmentation

Tìm kiếm bài viết trong Tag Image Segmentation

- vừa được xem lúc

Tổng quan về SAM - Công cụ segment vật thể bằng prompt cho bài toán Image Segmentation

Mở đầu. SAM (Segment Anything Model) được Meta AI công bố vào tháng 4 năm 2023 trong dự án "Segment Anything" với vai trò là một foundation model có thể segment vật thể trong ảnh sử dụng prompt, hay n

0 0 11

- vừa được xem lúc

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

1. Giới thiệu về bài toán Automatic Object Removal.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Bài toán trích xuất thông tin từ hóa đơn

Mở đầu. Đợt vừa rồi thì mình có tham gia một cuộc thi về trích xuất thông tin từ hóa đơn có tên gọi là The Mobile capture receipts Optical Character Recognition (MC-OCR) .

0 0 339