Tag Generative Adversarial Network

Tìm kiếm bài viết trong Tag Generative Adversarial Network

- vừa được xem lúc

[Paper Explained] Dùng mạng GAN để upscale ảnh trông chân thực hơn

Giới thiệu. Mặc dù việc upscale ảnh bằng mạng CNN đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể về độ chính xác và thời gian chạy, ta vẫn còn một vấn đề lớn vẫn chưa được giải quyết: làm sao để khôi phục được các

0 0 30

- vừa được xem lúc

Các chỉ số đánh giá được sử dụng cho bài toán Image Generation: IS, FID, PSNR, SSIM,...

1. Giới thiệu về bài toán Image Generation.

0 0 29

- vừa được xem lúc

Xây dựng bài toán tự động xóa vật thể bất kì bằng Deep Learning

1. Giới thiệu về bài toán Automatic Object Removal.

0 0 33

- vừa được xem lúc

DualStyleGAN: Exemplar-Based High-Resolution Portrait Style Transfer

Introduction. Gần đây, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng StyleGAN có thể thực hiện style transfer chất lượng cao chỉ với một lượng dữ liệu hạn chế bằng một chiến lược fine tuning phù hợp.

0 0 23

- vừa được xem lúc

[B5'] Data-Free Learning of Student Networks

Đây là một bài trong series Báo khoa học trong vòng 5 phút. Được viết bởi Chen et. al, đại học Bắc Kinh. Được đăng ở ICCV '19.

0 0 36