Tag Knowledge Distillation

Tìm kiếm bài viết trong Tag Knowledge Distillation

[B5'] Data-Free Learning of Student Networks

Đây là một bài trong series Báo khoa học trong vòng 5 phút. Được viết bởi Chen et. al, đại học Bắc Kinh. Được đăng ở ICCV '19.

0 0 0