Tag image classification

Tìm kiếm bài viết trong Tag image classification

- vừa được xem lúc

Adversarial Attack: Tấn công One-pixel

Giới thiệu. Nếu như chỉ được xây dựng một cách thông thường và không có ý định ngay từ ban đầu thì các mô hình Deep Learning tồn tại rất nhiều lỗ hổng về bảo mật.

0 0 2

- vừa được xem lúc

Vision Transformer for image classification

1. Introduction.

0 0 3

- vừa được xem lúc

Bacteria classification bằng thư viện fastai

Giới thiệu. fastai là 1 thư viện deep learning hiện đại, cung cấp API bậc cao để giúp các lập trình viên AI cài đặt các mô hình deep learning cho các bài toán như classification, segmentation... và nhanh chóng đạt được kết quả tốt chỉ bằng vài dòng code. Bên cạnh đó, nhờ được phát triển trên nền tản

0 0 1