Tag Serverless

Tìm kiếm bài viết trong Tag Serverless

- vừa được xem lúc

Chạy Python Celery Worker trên nền tảng Serverless, nhiều lợi ích bất ngờ!

Mở đầu. Y như tiêu đề bài viết, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn mọi người chạy những dịch vụ dạng background worker trên nền tảng Serverless.

0 0 2

- vừa được xem lúc

[Go] Lambda CRUD với Postgres

Prepare. . create simple lambda function, read blog: https://viblo.asia/p/golang-aws-lambda-thong-qua-serverless-framework-phan-1-EoW4ob9xVml.

1 0 7

- vừa được xem lúc

Golang cài đặt serverless framewor, lambada aws

Cách 1. .

0 0 10

- vừa được xem lúc

Vũ trụ trong AWS lambda

1. AWS Lambda là gì.

0 0 27

- vừa được xem lúc

Vì mẹ anh bắt tìm hiểu serverless

1. Lịch sử hình thành. Để bắt đầu tìm hiểu về serverless, mình sẽ tóm lược sơ lịch sử phát triển phần mềm. .

0 0 20

- vừa được xem lúc

Tìm hiểu về Serverless Framework

Bài viết gốc xem tại: https://vtitech.vn/tim-hieu-ve-serverless-framework/.

0 0 12

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 11 - Lambda Auto Scaling

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách debug và monitoring Lambda Function.

0 0 25

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 10 - Debugging , Monitoring, Tracing AWS Lambda

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách gửi notification tới user khi CI/CD chạy xong.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 9 - Codepipeline Notification with AWS Chatbot and AWS SNS

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách dựng CI/CD với Codepipeline.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 8 - CI/CD with CodePipeline: Automatic Update Lambda and S3 SPA

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Lambda version và alias để tổ chức các môi trường phát triển khác nhau cho một application.

0 0 25

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 7 - Organization environment with Lambda version and alias

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về CloudFront để speed up tốc độ tải của một trang SPA, ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để tổ chức và quản l

0 0 14

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 6 (bổ sung) - Add custom domain for CloudFront

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách sử dụng CloudFront để tăng tốc độ tải trang cho một trang Single Page Application, thì có bạn nhắn hỏi mình l

0 0 12

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 6 - Use CloudFront and [email protected] for static caching

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã tìm hiểu về cách security một API bằng cách kết hợp API Gateway và Cognito.

0 0 18

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 5 - Authentication with Amazon Cognito - Part 2

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, tiếp tục ở phần trước sau khi ta đã implement được hai hàm là change password và login, thì ở phần này ta sẽ xây dựng tiếp phần authentication ch

0 0 18

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 5 - Authentication with Amazon Cognito - Part 1

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách sử dụng S3 để hosting một trang Single Page Application và lưu trữ hình ảnh, cách sử dụng Lambda để upload fi

0 0 17

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 4 - Integrate AWS Lambda with S3 for file storage and hosting web app

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách sử AWS Lambda với DynamoDB để lưu dữ liệu, nhưng nếu ta muốn lưu trữ file thì ta không thể dùng DynamoDB được

0 0 15

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 3 - AWS Lambda + DynamoDB for data persistence

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về cách sử dụng AWS API Gateway kết hợp với AWS Lambda để xây dựng REST API theo mô hình Serverless.

0 0 11

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 2 - Build REST API with AWS API Gateway

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless, ở bài trước chúng ta đã nói về kiến trúc Serverless là gì, AWS Lambda là gì và nó đóng vai trò như thế nào trong mô hình Serverless.

0 0 21

- vừa được xem lúc

Serverless Series (Golang) - Bài 1 - Serverless và AWS Lambda

Giới thiệu. Chào các bạn tới với series về Serverless.

0 0 48

- vừa được xem lúc

Chính xác thì "Serverless" là gì?

Giới thiệu về Serverless Architecture. Chính xác thì "serverless" là gì.

0 0 28

- vừa được xem lúc

Ứng dụng Serverless thực tế trên AWS (Part 1)

Lời nói đầu. Ở đâu đó có thể các bạn đã nghe thấy khái niệm serverless hay chạy ứng dụng không mà không cần sử dụng một server nào.

0 0 62