Tag Machine Leaning

Tìm kiếm bài viết trong Tag Machine Leaning

2 phút để hiểu cách tính ROUGE metric

Để đánh giá một model tóm tắt văn bản ta có thể dùng thước đo ROUGE. ROUGE (Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation) đo lường độ chính xác của các hệ thống tóm tắt bằng cách so sánh giữa văn

0 0 0

- vừa được xem lúc

MLOps Lifecycle - Vòng đời của một dự án AI

Overviews. Việc triển khai ổn định trong thực tế tốn nhiều thời gian vì vậy việc nắm bắt được quá trình hoạt động của hệ thống là vô cùng quan trọng.

0 0 1

- vừa được xem lúc

Tại sao là MLOps?

Khái niệm về MLOps. MLOps là viết tắt của Machine Learning Operations (Hoạt động học máy).

0 0 1

- vừa được xem lúc

PySpark với một project Machine Learning nho nhỏ

Trong không khi người người MayFest, nhà nhà MayFest, tiếp nối series tự học và khám phá về Data Sience, trong bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng mọi người kiến thức cơ bản cũng như thực hành về Sp

0 0 12

- vừa được xem lúc

Tổng quan về RASA Chatbot

Xin chào các bạn, bài viết hôm nay mình sẽ viết về RASA - một framework để xây dựng Chatbot hội thoại có những hỗ trợ rất mạnh mẽ cho các nhà phát triển. Có nhiều bài viết trước đây về RASA trên Viblo

0 0 12

- vừa được xem lúc

[Machine Learning] Một số nguồn hay cho việc tìm hiểu cơ chế "Attention"

head-attention-mechanism. https://data-science-blog.com/blog/2021/04/07/multi-head-attention-mechanism/. Giải thích về mặt toán học cơ chế head attention.

0 0 7

- vừa được xem lúc

Khám phá activation function Gelu(Transformers)

Phần 1 . Lời nói đầu. Trong bài viết này chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu một số chi tiết chưa có trong bài báo https://arxiv.org/abs/1606.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Introduction Backpropagation CNN(Series 2)

Nhân dịp năm mới mình kính mong tất cả mọi người năm mới an lạnh thật nhiều niềm vui . Chúc mừng năm mới ngập tràn tiếng cười.

0 0 15

- vừa được xem lúc

Phân loại hình ảnh với Vision Transformer

Ví dụ này triển khai mô hình Vision Transformer (ViT) của Alexey Dosovitskiy để phân loại hình ảnh và thể hiện mô hình đó trên tập dữ liệu CIFAR-100. Mô hình ViT áp dụng kiến trúc Transformer với khả

0 0 13

- vừa được xem lúc

Machine Learning Cơ bản || Lesson 01: Sơ lược về Machine Learning

Sơ lược về Machine Learning (ML). 1) Định nghĩa về ML:.

0 0 14

- vừa được xem lúc

Trực quan hóa thuật toán Machine Leaning bằng Python

Thuật toán ML(machine learning) thường được sử dụng để tìm mối quan hệ đặc trưng giữa các features và labels. Features là các biến độc lập mà chúng ta đưa vào thuật toán để huấn luyện mô hình ML, còn

0 0 8